Fxpro Banner Spread

 • Phân tích kỹ thuật ngày 2020-05-27
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2020-05-26
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2020-05-25
 •        Phân tích kỹ thuật ngày 2020-05-22

 • Lưu ý:

  1. Bản tin phân tích trend tăng/giảm mang tính tham khảo

  2. Bạn nên kiểm tra tin ra hàng ngày, hàng giờ để tránh rủi ro khi giao dịch ở trang web: http://www.forexfactory.com/calendar.php

  3. Tham khảo "Thủ thuật bảo toàn vốn" để hạn chế thua lỗ: https://giavangonline.com/technicaldetail.php?id=59  Xoay vòng: 1721,00

  Sở thích của chúng tôi:

  các vị trí ngắn dưới 1721,00 với các mục tiêu ở mức 1702,75 và 1698,00 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:

  trên 1721,00 tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1728,00 và 1735,00 làm mục tiêu.

  Bình luận:

  chỉ báo RSI đang giảm và kêu gọi giảm giá hơn nữa.

  Các cấp chính của chúng tôi:

  Trục Cuối cùng
  1721,00


  1711.81


  Điện trở Hỗ trợ
  1735,00
  1728,00
  1721,00
  1702,75
  1698,00
  1690,25


  Xoay vòng: 33,38

  Sở thích của chúng tôi:

  vị trí dài trên 33,38 với các mục tiêu ở 34,80 và 35,35 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:

  dưới 33,38 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với 32,95 & 32,45 làm mục tiêu.

  Bình luận:

  chỉ số RSI được trộn lẫn để tăng giá.

  Các cấp chính của chúng tôi:

  Trục Cuối cùng
  33,38


  34,17


  Điện trở Hỗ trợ
  35,85
  35,35
  34,80
  33,38
  32,95
  32,45


  Xoay vòng: 107,70

  Sở thích của chúng tôi:

  vị trí ngắn dưới 107,70 với các mục tiêu ở 107,40 và 107,30 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:

  trên 107,70 tìm kiếm tăng thêm với 107,80 và 107,90 làm mục tiêu.

  Bình luận:

  miễn là 107,70 là kháng cự, hãy tìm kiếm hành động giá khó chịu với xu hướng giảm.

  Các cấp chính của chúng tôi:

  Trục Cuối cùng
  107,70


  107,54


  Điện trở Hỗ trợ
  107,90
  107,80
  107,70
  107,40
  107,30
  107,15


  Xoay vòng: 1.3825

  Sở thích của chúng tôi:

  các vị trí ngắn dưới 1.3825 với các mục tiêu ở mức 1.3710 & 1.3660 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:

  trên 1.3825 hãy tìm kiếm sự tăng giá hơn nữa với 1.3890 & 1.3945 làm mục tiêu.

  Bình luận:

  chỉ số RSI đã phá vỡ mức 30 của nó.

  Các cấp chính của chúng tôi:

  Trục Cuối cùng
  1.3825


  1.3763


  Điện trở Hỗ trợ
  1.3945
  1.3890
  1.3825
  1.3710
  1.3660
  1.3580


  Xoay vòng: 1.2300

  Sở thích của chúng tôi:

  vị trí dài trên 1.2300 với các mục tiêu tại 1.2365 & 1.2410 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:

  bên dưới 1.2300 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với 1.2260 & 1.2220 làm mục tiêu.

  Bình luận:

  chỉ số RSI nằm trên khu vực trung lập của nó ở mức 50%.

  Các cấp chính của chúng tôi:

  Trục Cuối cùng
  1.2300


  1.2341


  Điện trở Hỗ trợ
  1.2440
  1.2410
  1.2365
  1.2300
  1.2260
  1.2220


  Xoay vòng: 1.0965

  Sở thích của chúng tôi:

  các vị trí dài trên 1.0965 với các mục tiêu ở mức 1.1020 & 1.1040 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:

  bên dưới 1.0965 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với 1.0940 & 1.0915 làm mục tiêu.

  Bình luận:

  chỉ số RSI ủng hộ cho sự tăng giá hơn nữa.

  Các cấp chính của chúng tôi:

  Trục Cuối cùng
  1,0965


  1.0994


  Điện trở Hỗ trợ
  1.1075
  1.1040
  1.1020
  1.0965
  1.0940
  1.0915


  Xoay vòng: 0,6635

  Sở thích của chúng tôi:

  vị trí dài trên 0,6635 với các mục tiêu ở mức 0,6690 & 0,6715 trong phần mở rộng.

  Kịch bản thay thế:

  dưới 0,6635 tìm kiếm nhược điểm hơn nữa với 0,6605 & 0,6575 làm mục tiêu.

  Bình luận:

  xu hướng ngay lập tức vẫn tăng và đà mạnh mẽ.

  Các cấp chính của chúng tôi:

  Trục Cuối cùng
  0,6635


  0,6669


  Điện trở Hỗ trợ
  0,6755
  0,6715
  0,6690
  0,6635
  0,6605
  0,6575